Skip to main content

World Checklist of Selected Plant Families (WCSP)Allium dolichostylum Vved., Byull. Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ. 19: 120 (1934).

Heterotypic Synonyms: