Skip to main content

World Checklist of Selected Plant Families (WCSP)Eriophorum tolmatchevii M.S.Novos., Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 79(4): 114 (1994).

Original Compiler: R.Govaerts

This name is Accepted by:

  • Govaerts, R. (2004). World Checklist of Monocotyledons Database in ACCESS: 1-54382. The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.
  • Probatova, N.S. & al. (2006). Flora Rossi?skogo Dal'nego Vostoka. Dopolneniya i izmeneniya k izdaniyu Sosudistye rasteniya sovetskogo Dal'nego Vostoka t. 1-8 (1985-1996): 1-454. Russian academy of sciences Far Eastern branch.
  • Govaerts, R. & Simpson, D.A. (2007). World Checklist of Cyperaceae. Sedges: 1-765. The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.
  • Kurbatsky, V.I., Ebel, T.V. & Kuznetsov, A.A. (2009). To the study of the flora pf the Khakasian Republic. Sistematicheskie Zametki po Materialam Gerbarii Imeni P. N. Krylova pri Tomskom Gosudarstvennom Universitete 101: 23-30.